Zie hier de contactgegevens van GasService Vierstromenland

Postbus 6118

info@gsv.nu

Zie hier de contactgegevens van GasService Vierstromenland

Bel ons!

085 - 273 31 80

Algemene voorwaarden

Vereninging Gasservice Vierstromenland

Download de voorwaarden hier!

 

Artikel 1 - Definities

Deze Algemene Voorwaarden van Vereniging GasService Vierstromenland zijn van toepassing op serviceovereenkomsten voor gasapparaten.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. GSV: Vereniging GasService Vierstromenland, gevestigd te Maurik;

b. klant: degene die een serviceovereenkomst heeft afgesloten met GSV;

c. installateur: degene die als lid staat ingeschreven bij de Vereniging GasService Vierstromenland, en die ingevolge de Regeling voor de Erkenning van Gastechnische installateurs (REG 1994) of een daarvoor in de plaats tredende regeling als erkende gastechnische installateur of gastechnische vergunninghouder is ingeschreven;

d. gasapparaat: een toestel, zijnde een roerende of onroerende zaak, bedoeld voor energieomzetting;

e. serviceovereenkomst: de overeenkomst tussen de klant en GSV waarbij GSV zorgdraagt voor het verrichten  van onderhoud en het opheffen van storingen aan gasapparaten waarvoor een serviceovereenkomst is aangegaan;

f. onderhoudsbeurt: het verrichten van werkzaamheden aan een of meerdere gasapparaten die nodig zijn voor de veiligheid en het functioneren daarvan, volgens de bij de serviceovereenkomst behorende richtlijnen die zijn vastgelegd in het bestek onderhoud;

g. storingsbeurt: het verrichten van de nodige werkzaamheden die zijn gericht op het opheffen van de storing;

h. storing: een gebrek aan (een onderdeel van) het gasapparaat, als gevolg waarvan adequaat functioneren ervan onmogelijk is geworden;

i. werkbon: een door GSV beschikbaar gesteld formulier waarop de te verrichten werkzaamheden duidelijk worden omschreven;

j. werktijd: normale kantoortijden op werkdagen van 8.00 uur tot 16.30 uur; storingstijden na normale kantooruren, tijdens het weekend en officiële feestdagen;

k. bijdrage voor storingsbezoek: bijdrage in de bezoekkosten die in rekening wordt gebracht buiten de normale werktijd na 16.30 uur en voor 8.00 uur op werkdagen en tijdens het weekend en officiële feestdagen.

Artikel 2 - De serviceovereenkomst

1. De aanvraag voor een serviceovereenkomst vindt plaats door invulling en ondertekening van een bij GSV kosteloos verkrijgbaar formulier. Dit formulier vormt tezamen met deze algemene voorwaarden de serviceovereenkomst.

2. De kosten van de serviceovereenkomst zijn opgenomen in het tarievenblad van GSV dat op verzoek gratis wordt verstrekt.

3. De kosten van de serviceovereenkomst kunnen door GSV aan de kostenontwikkelingen worden aangepast. De wijziging(en) van de tarieven treedt (treden) in werking 10 dagen na de dag waarop de wijziging(en) is (zijn) bekendgemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld. Als bekendmaking geldt een kennisgeving in een of meer dag- of weekbladen die in het gebied verschijnen waar de Vereniging GasService Vierstromenland werkzaam is.

4. De serviceovereenkomst gaat in bij aanmelding op de 1e van de maand voor minimaal 12 maanden. In deze periode wordt ook het onderhoud uitgevoerd.

5. De serviceovereenkomst heeft alleen betrekking op de gasapparaten zelf. Leidingen, afvoerkanalen, radiatoren, expansievaten, kranen en dergelijke zijn uitgesloten van de serviceovereenkomst.

6. De serviceovereenkomst wordt aangegaan voor ten minste 12 maanden en wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij 3 maanden voor beëindiging van de 12 maandelijkse periode schriftelijk wordt opgezegd door de klant.

7. De overeengekomen prijs is exclusief bijdrage in de storingsbezoekkosten.

8. De serviceovereenkomst omvat het maximaal eenmaal per jaar schoonmaken, controleren en zonodig afstellen van het gasapparaat.

9. GSV behoudt zich het recht voor serviceovereenkomsten te weigeren, op te zeggen of in bijzondere gevallen afwijkende tarieven en voorwaarden te hanteren en zal hiervoor een motivatie overleggen.

10. Bij verhuizing van de klant binnen het voorzieningsgebied van de N.V. Maatschappij tot Gasvoorziening Gelders Rivierengebied kan de serviceovereenkomst op het nieuwe adres van kracht blijven nadat het zich daar bevindende toestel een gratis toegangskeuring heeft gehad en indien nodig tegen vergoeding van de gemaakte kosten op een normaal onderhoudspeil is gebracht.

Artikel 3 - Verplichtingen van GSV bij onderhoud.

1. GSV draagt zorg voor het verrichten van een onderhoudsbeurt aan gasapparaten waarvoor een serviceovereenkomst is aangegaan volgens de richtlijnen en normen, zoals vastgelegd in het bestek onderhoud dat onlosmakelijk is verbonden aan deze Algemene Voorwaarden.

2. GSV draagt er zorg voor dat de klant tijdig wordt geïnformeerd over dag en/of tijdstip waarop de werkzaamheden aan het gasapparaat worden uitgevoerd.

3. Bericht van verhindering aan de klant dient vóór de dag en/of het tijdstip genoemd in lid 2 plaats te vinden.

4. De onderhoudsbeurt wordt geacht te zijn verricht indien de klant zonder bericht van verhindering meer dan eenmaal op het afgesproken tijdstip afwezig is.

5. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

6. GSV is gehouden het onderhoud als goed vakman uit te voeren. Hij neemt daarbij de op deze werkzaamheden betrekking hebbende voorschriften in acht.

7. GSV draagt er zorg voor dat de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van geconstateerde gebreken aan het gasapparaat.

8. GSV draagt er zorg voor dat alle verrichte werkzaamheden op de werkbon worden vermeld en geeft na ondertekening door de klant en installateur een kopie aan de klant.

Artikel 4 - Verplichtingen van GSV bij storingen.

1. Meldingen van storingen kunnen uitsluitend worden gedaan bij GSV en/of deelnemende installateurs. Storingsbeurten worden uitsluitend uitgevoerd nadat de installateur opdracht heeft ontvangen van GSV.

2. GSV draagt er zorg voor dat een storingsbeurt zo snel mogelijk wordt verholpen doch uiterlijk binnen 24 uur na de storingsmelding, tenzij met de klant anders wordt overeengekomen.

3. Voor noodgevallen of storingen met een spoedeisend karakter worden ook op werkdagen na 16.30 uur en voor 8.00 uur en tijdens het weekend en officiële feestdagen storingsbeurten verricht. Voor de bezoekkosten wordt een bijdrage in rekening gebracht zoals vermeld in de tarievenstructuur.

4. De serviceovereenkomst geeft recht op gratis hulp bij toestelstoringen, in- of exclusief materiaalkosten afhankelijk van de afgesloten serviceovereenkomst.

5. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat ondeugdelijk is uitgevoerd door derden vallen buiten de serviceovereenkomst.

6. Onder een storingsbeurt valt het opheffen van storingen uitsluitend aan het gasapparaat zelf en het vullen en ontluchten van de installatie wanneer dit ten gevolge van de storing noodzakelijk is geworden. Ontkalken van het gasapparaat hoort niet bij een storingsbeurt.

7. Nieuwe onderdelen ten behoeve van vervanging worden uitsluitend gemonteerd indien deze zijn geleverd door de installateur.

Artikel 5 - Verplichtingen van de klant.

1. De klant stelt GSV in de gelegenheid het werk te laten verrichten.

2. De klant verleent het personeel dat namens het bedrijf het onderhoud uitvoert toegang tot de plaats waar het toestel zich bevindt voor het onbelemmerd verrichten van de werkzaamheden.

3. De klant zorgt ervoor dat het toestel bereikbaar is en blijft. Eventueel aangebrachte luiken, schotten e.d. dienen verwijderbaar te zijn zonder dat gebruik hoeft te worden gemaakt van gereedschap.

4. De klant stelt zonodig hulpmiddelen zoals een trap e.d. aan het onderhoudspersoneel beschikbaar.

5. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de klant.

6. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de klant meer dan eenmaal zonder bericht van verhindering op het afgesproken tijdstip afwezig was.

7. De klant geeft de op het gasapparaat betrekking hebbende documentatie, voorzover deze in zijn bezit is, op verzoek ter inzage.

8. De klant informeert de installateur wanneer aan het gasapparaat werkzaamheden zijn uitgevoerd door anderen dan de installateur.

9. Geleverde materialen, bijdrage voor storingsbezoek en eventuele uurlonen worden direct met de installateur afgerekend zoals vermeld in de prijslijst.

10. Storingen ten gevolge van onjuiste behandeling van het gasapparaat komen voor rekening van de klant.

11. De klant kan GSV niet aansprakelijk stellen voor schade ten gevolge van natuurrampen en molest.

Artikel 6 - Betaling.

1. De verschuldigde kosten voor de serviceovereenkomst worden - zo mogelijk tegelijk met het gasverbruik - door de N.V. Maatschappij tot Gasvoorziening Gelders Rivierengebied, gevestigd te Tiel, door middel van automatische afschrijving of door toezending van een acceptgiroformulier geïnd.

2. Bij niet tijdige betaling zijn de artikelen 15 en 17 van de "Algemene Voorwaarden Gas 1996" van de N.V. Maatschappij tot Gasvoorziening Gelders Rivierengebied of de overeenkomstige artikelen van een in de toekomst daarvoor in de plaats tredende Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

De Algemene Voorwaarden Gas 1996 zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de N.V. Maatschappij tot Gasvoorziening Gelders Rivierengebied te Tiel.

Artikel 7 - Niet nakoming verplichtingen.

1. De klant heeft op de eerste dag na afloop van de contractperiode recht op restitutie van vooraf betaalde abonnementsgelden, indien GSV in gebreke is gebleven en geen gebruikgemaakt is van een storings- en/of onderhoudsbeurt.

2. Indien een der partijen zijn verplichtingen niet nakomt alsmede bij surseance van betaling is de andere partij gerechtigd om de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten.

3. Indien een der partijen door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend niet in staat is zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst na te komen, neemt hij daarover onverwijld contact op met de andere partij.

Artikel 8 - Beëindiging van de overeenkomst.

1. De klant kan de serviceovereenkomst alleen schriftelijk 3 maanden voor het aflopen van de periode van 12 maanden beëindigen.

2. Bij verhuizing van de klant binnen het voorzieningsgebied van de N.V. Maat- schappij tot Gasvoorziening Gelders Rivierengebied kan de serviceovereenkomst op de nieuwe locatie van kracht blijven nadat het zich daar bevindende toestel een gratis toegangskeuring heeft gehad en indien nodig tegen vergoeding van de gemaakte kosten op een normaal onderhoudspeil is gebracht. De klant heeft echter het recht de serviceovereenkomst op te zeggen, nadat de eerste 12 maandelijkse periode van de serviceovereenkomst is verstreken.

3. Bij verhuizing van de klant buiten het voorzieningsgebied van de N.V. Maatschappij tot Gasvoorziening Gelders Rivierengebied wordt de serviceovereenkomst geacht te zijn opgezegd, als de eerste 12 maandelijkse periode is verstreken. In overleg met de klant kan de serviceovereenkomst worden voortgezet bij vestiging in de nabijheid van bovengenoemd voorzieningsgebied, als de klant een automatische machtiging afgeeft voor de betaling van de maandelijkse kosten die zijn verbonden aan de serviceovereenkomst.

Artikel 9 - Geschillen.

1. Nederlands recht is van toepassing op de leveringen van GSV.

Artikel 10 - Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden.

1. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van GSV, kunnen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden worden toegestaan. Deze afwijkingen zullen zoveel mogelijk schriftelijk worden vastgelegd.

2. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het bedrijf. Uitgangspunt hierbij zijn het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht en de overige voor GSV van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 11 - Slotbepaling.

1. Het Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene Voorwaarden zijn gesloten.

2. Met ingang van de datum van inwerkingtreding vervallen de thans geldende voorwaarden.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tiel. Tevens liggen deze bij de secretaris van de vereniging ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

4. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald onder de titel 'Algemene Voorwaarden Vereniging GasService Vierstromenland'.

 

G. van Merkestein

Secretaris GSV

Services

Installateurs bij u in de buurt
Vind de gespecialiseerde installateurs aangesloten bij GSV die bij u in de buurt is gevestigd.

lees meer
Service & onderhoud
Profiteer van zekerheid voor uw installaties met onze onderhoudscontracten.

lees meer
Huren
Huur uw installatie bij GSV en laat het onderhouden door één van onze installateurs.

lees meer
CV ketels
Bekijk de CV ketels die wij voor u kunnen leveren. Voor hulp kunt u altijd contact met ons opnemen!

lees meer

Meld u aan voor een servicecontract!

Top